Dla pacjenta

Dla pacjenta 2021-01-13T21:08:09+00:00

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH NFZ

W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ Osoba ubiegająca się o takie świadczenie zdrowotne, przed udzieleniem świadczenia zobowiązana jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem wskazujący wiek, nr PESEL oraz adres zameldowania/zamieszkania pacjenta.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) Pacjent lub opiekun prawny pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii;
  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Wydanie kopii lub odpisu dokumentacji medycznej następuje na podstawie wniosku pacjenta lub opiekuna prawnego na naszym druku. Wniosek podpisany przez Pacjenta lub opiekuna prawnego należy złożyć w Rejestracji, lub można przesłać pocztą, faxem.

Za wydanie kopii lub odpisu Przychodnia pobiera opłatę.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTACJI

Jeśli Pacjent lub opiekun prawny składa wniosek osobiście – dokumentacja może zostać odebrana przez osobę upoważnioną do odbioru zgodnie z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji medycznej.

Czas przygotowania kopii/odpisu indywidualnej dokumentacji medycznej w formie papierowej wynosi 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wgląd w Indywidualną dokumentację medyczną w przychodni może mieć Pacjent lub jego opiekun prawny oraz osoba upoważniona przez Pacjenta lub opiekuna prawnego w dokumentacji

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedziba w Izabelinie przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 3a

dla pacjenta