Klauzula informacyjna (Monitoring wizyjny)

Klauzula informacyjna (Monitoring wizyjny) 2020-11-02T10:58:39+01:00

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Izabelinie przy ul Kazimierza Przerwy – Tetmajera 3A, (22) 722 61 14 mail: spzozizabelin@izabelin.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem adresem email (adres email) iod@spzozizabelin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  1)  art. 6 ust. 1 lit. c – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
  2)  art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, którym jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
  3)  art. 6 ust. 1 lit. f prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz dbanie o prządek prawny poprzez obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych.
 4. Monitoringiem objęte są pomieszczenia ogólnodostępne w siedzibie Administratora, w tym korytarze oraz hol recepcji. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, poprzez nadpis kolejnego nagrania.
 5. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Dla celów dowodowych zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi, niszczeniu i kradzieży mienia:
  a. na wniosek osób trzecich;
  b. na wniosek organów prowadzących postępowania; Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Dane osobowe z monitoringu mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym celu możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tzw. podmiotami przetwarzającymi. W takich przypadkach zawarte umowy gwarantują ochronę danych zgodnie z postanowieniami RODO.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.