UE

UE 2018-06-11T09:12:31+02:00

Tytuł projektu

„E-zdrowie – wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówkach partnerskich- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Brochowie”

Cel główny projektu

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez podmioty partnerskie SPZOZ w Izabelinie i SPZOZ GOZ w Brochowie mieszkańcom sąsiednich powiatów Warszawskiego Zachodniego i Sochaczewskiego poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcją transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

Cele szczegółowe projektu

  1. Stworzenie infrastruktury techniczno – informatycznej, umożliwiającej świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie jakości przez
    placówki partnerskie SPZOZ w Izabelinie i SPZOZ GOZ w Brochowie.
  2. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego na zaawansowanych TIK w placówkach partnerskich SPZOZ w Izabelinie i SPZOZ GOZ w Brochowie celem zwiększenia jakości usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego.
  3. Wprowadzenie do oferty e-usług medycznych w placówkach partnerskich SPZOZ w Izablenie i SPZOZ GOZ w Brochowie celem poprawy dostępności do oferty mieszkańcom Województwa Mazowieckiego.
Wskaźniki projektu
  1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 7 szt.
  2. Przestrzeń dyskowa serwerowni – 6 TB.
  3. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 1 szt.

Całkowita wartość projektu: 675 749,70 PLN

Kwota kwalifikowana: 657 299,70 PLN

Kwota dofinansowania z UE:  525 839,75 PLN