Telekonsultacja Lekarska

Telekonsultacja Lekarska 2020-12-03T12:31:02+01:00

Informacja dotycząca organizacji teleporady, wideoporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Izabelinie

 

 1. Teleporada może być udzielona w formie porady telefonicznej, wideoporady a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową (np. powtórzenie leków w przypadku chorób przewlekłych).
 2. Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
 3. Termin teleporady ustalany jest z pracownikiem rejestracji pod nr telefonu:

22 722 61 14 lub 22 722 63 21

 1. Lekarz kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 2. Bardzo prosimy o przestrzeganie punktualności ustalonych wizyt. Personel medyczny będzie kontaktować się w wyznaczonym terminie wizyty. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu
  z pacjentem, w odstępach nie krótszych niż 5 min., teleporada zostaje anulowana. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta zgodnie z pkt 3.
 3. Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.
 4. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie lub zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej, do odbioru w rejestracji przychodni.
 5. Tak jak przy wizycie osobistej, wystawienie pacjentowi skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do szpitala, powinno być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.
 6. Pracownicy przychodni informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych:

e-recept, · e-skierowań, · e-zleceń na wyroby medyczne, · zleceń na badania dodatkowe,
w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Jeśli Państwa planowana wizyta jest związana z powtórzeniem leków prosimy
w szczególności o kontakt e-mailowy, który jest dostępny: przychodnia@spzozizabelin.pl,
e-recepta@spzozizabelin.pl

W przypadku kontaktu e mail należy wpisać:

 • imię i nazwisko,
 • pesel,
 • nazwisko lekarza
 • nazwa leku i dawka, dawkowanie,

ilość opakowań / lub ilość tabletek

 • informację czy posiadają Państwo Internetowe Konto Pacjent. E-recepta będzie wypisana w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych w zależności od harmonogramu pracy danego lekarza.

W przypadku gdy:

 • posiadają Państwo Internetowe Konta Pacjenta, kody zostaną przesłane SMS-em
  z portalu e – zdrowie
 • nie posiadają Państwo Internetowego Konta Pacjenta – kod zostanie odesłany przez nas e-mailem, bądź sms pod wskazany nr telefonu.

Powtórka będzie dotyczyła leków, którymi pacjent jest leczony w poradni, po sprawdzeniu w indywidualnej dokumentacji medycznej, w ilości wynikającej z procesu terapeutycznego. Dodatkowo w przychodni pacjent może złożyć druki do lekarza POZ:

 • zapotrzebowania na leki stałe (recepty) – realizacja do 5 dni roboczych – rejestracja oddzwania do pacjenta,
 • dokumenty do przekazania lekarzowi prowadzącemu np. karty informacyjne ze szpitala, zaświadczenia itp.

Zapotrzebowanie na leki stałe (recepty) można również wypełnić na własnym wniosku pamiętając o podaniu następujących danych:

 • imię i nazwisko lekarza prowadzącego
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • pesel,
 • numer telefonu do kontaktu
 • nazwa leku i dawka,
 • dawkowanie,
 • ilość opakowań lub ilość tabletek
 • podpis pacjenta
 • osoby upoważnione.

Przypominamy również, iż godnie z § 12 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, celem przedłużenia recepty należy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dostarczać nie rzadziej niż co 12 miesięcy od lekarza specjalisty informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.